بازدید از فضای پروژه

بازدید از پروژه در معماری به معنای مشاهده و بررسی فیزیکی یک ساختمان و یا پروژه ساختمانی در مرحله‌های مختلف اجرا است. این بازدیدها به منظور ارزیابی و کنترل کیفیت اجرای پروژه، رصد پیشرفت کار، ارائه راهنمایی به پیمانکاران و بررسی مطابقت ساختمان با طرح‌ها و استانداردهای معماری انجام می‌شود.
بازدیدها می‌توانند در طول مدت زمان اجرای پروژه در چندین مرحله انجام شوند. در مراحل ابتدایی پروژه، بازدیدها ممکن است برای ارزیابی محل قرارگیری ساختمان، بررسی شرایط زمین و تدابیر ایمنی و محیطی صورت بگیرد. سپس در مراحل بعدی، بازدیدها معمولاً به منظور بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه، کنترل کیفیت اجرای جزئیات ساختمانی، بررسی تطبیق مصالح و استفاده از تجهیزات صورت می‌گیرد. همچنین، بازدیدها می‌توانند شامل بررسی مطابقت ساختمان با مفروضات طراحی، استانداردها و مقررات مربوطه نیز باشند.
بازدید از پروژه در معماری، فرصتی است که معماران، مهندسان و صاحبان پروژه بتوانند به صورت مستقیم با پیمانکاران و تیم اجرایی در محل پروژه ارتباط برقرار کنند و از نزدیک با فرآیند ساختمانی آشنا شوند. این بازدیدها امکان اصلاح و بهبود نقاط ضعف و نقص در اجرا را فراهم می‌کنند و به کاهش خطرات و مشکلات در مراحل بعدی پروژه کمک می‌کنند.